Richard Henneberg (1853−1925)

Ur balettdivertissementet "Undina"
Du divertissement de ballet "Undina"

  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 388 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Adagio D-dur 6/8, 26 takter, Allegretto 2/4, 6 takter, /:8 takter:/, 1 takt, /:8 takter:/, 1 takt, totalt 50 takter