Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Sånger. Emiren i Bengador / L'Émir de Bengador [Songs. The emir in Bengador]

opus 25 no. 2

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: 'Words after Mery.' [refers to Joseph Méry (1798-1866)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• Included in 'Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER', Första Årgången, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, copy of above mentioned original edition 2008
• Jacob Axel Josephson. Utvalda sånger II, Levande Musikarv, Utgåva nr 325-331; 333-347, 351 & 1654 (1917) [Selected songs II, Swedish Musical Heritage, Edition nos. 325-331; 333-347, 351 & 1654 (1917)]

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Allegretto G minor 3/4


Work comment

The edition of the Swedish Musical Heritage includes:

From Sånger op 1 (printed 1846)
Vårsång (no. 13)
Vid höstens början (no. 15)

From Från Wandringsåren op 2 (printed 1862-63)
Pilgrims-sång (no.1)
Lotsen och hans flicka (no. 5)
En sommarafton (no. 8)
I skogen (no. 9)
Hör jag vinden sakta sjunga (no. 11)

From Romanser och sånger op 6 (printed 1846)
Ebro Caudoloso (no. 1)
Si dormis doncella (no. 2)
Helsning (no. 5)

From Nya sånger vid piano op 15 (printed 1850)
Den öfvergifna (no. 3)
Aftonen (no. 4)

From Tre sånger för en lägre röst op 18 (printed 1870)
Till stormvinden (no. 3)

From Fyra sånger op 24 (printed 1853)
Värme och ljus (no. 1)

From Sånger op 25 (printed 1870)
L'Emir de Bengador (no. 1)

From Den fallande stjernan op 26 (printed 1855)
Selmas bild (no. 2)
Skogsblomman (no. 3)
Slumra (no. 6)

From Sju sånger op 31 (printed 1857)
Sjung, du underbara sång! (no. 2)
Bortom vinter och vår (no. 7)

From Sex sånger op 32 (printed 1859)
Natten var mild og kjær (no. 4)

From Den gamle klockarens visor op 38 (printed 1880)
Ljusning (no. 9)
Om aftonen (no. 14)

See individual posts for each song


Libretto/text

Emiren i Bengador

Ack visste du, för dig jag lågar,
som stjernan för sin himmel der,
dig söker, lik det bi som tågar
till blomman som dess nektar bär
då du komme i qvällens timma,
när Ganges våg så stilla blir,
och när daggens tårar glimma,
ja när daggens tårar glimma,
i rosens lund till din Emir.

Der, min ljufva sköna,
träden dunkelt gröna
i aftonrodnans prakt,
blommor, daggigt friska
näktergal och siska,
alla ljufligt hviska
alla ljufligt hviska
alla om kärlek blott.

Ack finge jag dig åter höra
som förr en mild och stjernklar natt
du skänkte åt mitt tjusta öra
din stämmas rika perleskatt
då jag ville ge dig, o ljufva,
mitt Bengador, mitt stolta slott,
som i Ganges speglar sina lundar,
som i Ganges speglar sina lundar
och sina torn i hafvets glans.

Der, min ljufva sköna,
träden dunkelt gröna
i aftonrodnans prakt,
blommor, daggigt friska
näktergal och siska,
alla ljufligt hviska
alla ljufligt hviska
alla om kärlek blott.

Ack vet, så lätt som vågen flyter,
en vink af mig, en önskan blott
din ringa lott i glans förbyter
till sultaninnans sköna lott.
Ja i morgon skall du tro, o sköna,
att solen sjelf, att fästets Gud
stigit ned att dig få belöna
stigit ned att dig få belöna
och kalla dig sin hulda brud.

Der, min ljufva sköna,
träden dunkelt gröna
i aftonrodnans prakt,
blommor, daggigt friska
näktergal och siska,
alla ljufligt hviska
alla ljufligt hviska
alla om kärlek blott.