Richard Andersson (1851−1918)

Trenne sånger (Ord af Runeberg) vid Piano af Richard Andersson [Three songs (words by Runeberg) by the piano by R. A.]

Print

1. Serenaden
2. Öfver ett sofvande barn
3. Den blodige sonen (Finsk runa)

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: J.L. Runeberg
  • Dedication: To Anna and Julia Strandberg
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

Stockholm, Abr. Lundquist, N:o 1277 (Abr. L. 1277), publ. 1873

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

1. Serenaden: Andante E major 4/4 (C)
2. Öfver ett sofvande barn: Andantino C major 6/8
3. Den blodige sonen (Finsk runa): Al piacere G minor 2/4


Libretto/text

1. Serenaden.

Hvad milda toner väcka mig,
Ur hvilans korta blund?
O moder hvadan komma de
i denna sena stund?

'Jag varsnar intet. Somna tyst,
O blifve slumren ljuf!
Mitt arma sjuka barn,
dig ges ej serenader nu,
O nej, O nej!'

Från jorden komma ej de ljud,
Som hälsa mig så gladt,
Nej! det är englaskarans sång.
Min moder god natt, min moder god natt.

2. Öfver ett sofvande barn.

Hur säll i vaggans famn du hvilar än,
Hur obekant med villorna och flärden!
Din bädd, af moders hand bereddes den,
Din ro, af syskon från den högre verlden.

Som morgonlugnet kring en källas blå,
Så frid din lefnads oskuldsbölja söfver;
Ty tidens vinge slog ej än derpå,
Och ödet gick ej än med storm deröfver.

Du ler, o röjdes dock en gång för mig
Den bild, som leker i ditt slutna öga.

3. Den blodige sonen.

Hvadan kommer,
hvadan kommer
Du, min käcke son?

Ned från stranden,
ned från stranden,
O, min moder kär!

Säg, hvad har du
gjort vid stranden,
Du min käcke son?

Mina hästar
der jag vattnat,
O min moder kär!

Hvem har nu
bestänkt din tröja,
Du min käcke son?

Hästens hofvar,
Hästens hofvar,
O, min moder kär!

Hvaraf är ditt
svärd så blodigt,
Du, min käcke son!

Hvaraf är ditt
svärd så blodigt,
Du min käcke son?

Blodet är min
enda broders,
O min moder kär!

Säg, hvart ämnar
du nu färdas,
Du min käcke son?

Långt, långt hän
till andra länder
O, min moder kär!