Edouard Du Puy (ca 1770−1822)

Björn Jernsida. Opera in three acts [Act III incomplete]

Print
 • Year of composition: 1818
 • Work category: Opera
 • Text author: Johan David Valerius
 • First performed: See the work commentary below
 • Duration: Approx. 120-180 min
 • Detailed duration: Playing time uncertain

Instrumentation

2*.2.2.2 / 2[3].2.1.0 / timp / str
(picc)
[Act II, Scene 4, No. 18B lists 3 Hunting horns]

Solo voices/choir

Björn (surname Jernsida), Swedish Prince, King Ragnar Lodbrok's son and established heir to the throne
Berta, Aquitanian Princess, Björns consort
Erik, their son
Pepin, Aquitanian Count, Bertha's Brother
Adalbert, Duke of Lothringen
Halstan, An old general, Björn's Foster Father
Hulda, Nordic Seer
En French Herald
Owald (Ovald) and Erpur, Bards
Idun or the Goddess of Immortality
Troll Figures
Nordic Warriors and Shield-Maidens
French, Imperial, Aquitanian and Lorrainian warriors
People of both genders

Choir: S.A., T.T.B. (also double choir), T.T.B.B., S.A.T.B.

 • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
 • Possible call no. and autograph comment: Kungl. Teaterns Arkiv, Operor B 1 (score)
  ‘A copy of the score based on the composer's sketchers, by Martin Tegen 1988
  Text according to the libretto in Kungl. Teatern's archive’ (according to Martin Tegen's copy, dated 10 June 1989)

Description of work

Händelsen tilldrager sig i Frankrike, vid pass år 855 på ön Oissel i Seinen [sic], nära Rouen, samt i denna stad och trakten deromkring.

Act I
Theatren [sic] föreställer en Sal uti Nordiska borgen på ön Oissel.

Scene 1
Halstan, Nordiske Krigare

Scene 2
De förre, Hulda

Scene 3
Bertha, Erik, Halstan

Scene 4
De förre, En krigare, [Erik]

Scene 5
Flera, dels förgyllda, dels försilfrade skrin inbäras. Dans af Franska och Nordiska Caractererna [sic]. Under det slutligen Nordiske Krigare dansa med Fransyskorne, hasta Fransmännen till skrinen, öppna dem, uttaga däri liggande svärd och anfalla de Nordiska, som äfven gripa till vapen. De Fransyske qvinnorna [sic] draga sig undan. Striden drar sig åt fonden. Frampå scenen fäktar Halstan, modigt men svagt, emot Franska Anföraren under det Sköldmöerne sluta en krets omkring Bertha och Erik. Såväl Nordmännen som de Franske störta ut i oordning. Bertha, Erik, Halstan, Krigare och Sköldmör. Derefter [sic] En fransysk Härold, med talrik suite af båda könen

Scene 6
Sköld, spjut och hjelm frambäras [av Sköldmöerna till Bertha] och hon väpnar sig. [Bertha beger sig ] af med Sköldmöerne. Halstan [är] ensam qvar med Erik. (Af med Erik.) Bertha, Erik, Halstan, Sköldmör

Scene 7
Theatren förändras till en betäckt vallgång. Kort theater. Fransmännen instörta från höger häftigt förföljde af Nordmännen försöka att hålla stånd, men drifvas omsider tillbakas [sic], och ut genom vänstra coulissen [sic]. Nordmännen förfölja dem. Bertha inkommer med en trupp Nordmän.
No 12A. Batalj: Allegro C major 4/4 (C)
Bertha går ut till venster med Sköldmöerne. Hulda ensam. Nordiske Krigare, Fransmän, sedan Bertha och Sköldmör, [Hulda]

[Where Scene 7 transitions to Scene 8 is not clear from Tegen's copy]

Scene 9
Theatren förändras. På högra sidan synes borgen. Slottet, hvaraf en façade [sic] presenterar sig, är omgifvit af två vallar i amphiteater, med ringmurar. Vid foten af den yttersta är en liten lönnport, till någon del masquerad [sic] af buskar. Bortom slottet flyter en arm af Seine floden [sic], hvaröfver går en brygga. Fonden föreställer ett bergigt landskap. Bertha med Sköldmöerne, utom borgen. Nordiska Krigare, inom och kring borgen, hvars torn, vallar och fäsgen de besatt. En Nordisk Krigare inkommer hastigt från vänstra sidan. Bertha, En Nordisk Krigare, Sköldmöer, Krigare

Scene 10
Sköldmön kommer instörtande från venster. Bertha [blir] förkrossad. [Hon] går med alla de öfriga in i borgen, stadnar [sic] på yttersta terrassen, återhämtar sig [och talar]. Under ritournellen synes Bertha i pantomime [sic] utdela sina befallningar och disponera besättningen till försvar. Under hennes sång och choren synas höfdingarna ifrigt [sic] sysselsatta att uppställa besättningen och lifva dess mod. Denna jeu de theâtre [sic] bör vara eldig och varm, och räcka till dess anfallet sker. De förre, En Sköldmö

Scene 11
Adalbert med sin tropp kommer från fonden utför bergen, drifvande framför sig de Nordmän som förföljt fienden. Af dessa stupar större delen på bergen; någre [sic] tagas vid retraiten [sic] öfver bryggan till fånga; endast få vinna tid att frälsa sig genom vallporten, som hastigt öppnas och åter tillslutes. Nu framrusa Adalberts soldater, uppstapla stenar, frambära stegar och löpa till storms på vattens vänstra sida med förfärligt stridsrop. Stormen afslås; stora stenar nedstörtas på de anfallande, som nödgas retirera i skogen till vänster, så att endast deras têter [huvuden] och skyttar synas. Under hela denna strid flyga pilar och slungstenar fram och åter. När Adalberts soldater dragit sig tillbaka, och Nordmännen gifvit segerrop, tystnar vapengnyet. På en gång höres ett väldigt härskri bakom slottet, och derefter skräll af ramlande portar och murar. Genom brêchen [sic] i den mur som sammanbinder slottet och vallarna, inrusar Pepin med de sina bakifrån, och tager Nordmännen i ryggen. De försvara sig, men i detsamma framrycker, på Pepins härskri, Adalberts styrka och förnyar sitt anfall. Bertha, som emellertid stridt [sic] med Pepin, viker, dignar och afväpnas. Nu bestiges vallen af Adalberts troupp [sic].
No. 17. Combat: Vivace B-flat major 3/4
Under choren ser man Pepin och Adalbert låta sina soldater besätta alla vallar, afväpna och bortföra fångarna samt uppresa Kejserliga och Franska standaren på tornspetsen. Pepin återkommer på nedre terrassen där Bertha halfdånad [sic] ligger lutad mot vallen, med aflöst hjelm.
Nytt härskri af de segrande. Halstan, som med Erik, halfsofvande på arenan, och tillika med honom förklädd, smygt sig ut genom lönnporten i samma ögonblick Pepin först inkom, sedermera begagnat det tillfälle då Adalbert inträngde i borgen med sitt folk, för att obemärkt fly till skogen, och ändtligen [sic] skyndat öfver bryggan åt fonden, ses nu vid den repeterade chorens slut, försvinna med prinsen från högsta bergs-spetsen [sic]. De förre, Adalbert med Kejserliga Soldater, sedan Pepin med Fransmän
End of the first Act.


Act II
theatren [sic] föreställer en vild skogstrakt, vester om Rouen. I fonden Seine-floden, hvari en klippa uppskjuter. På ena sidan, närmare avant-scenen, en bergsgrotta.

Scene 1
Erik [och] Halstan ankomma i en båt och stiga i land. Erik hastar opp på klippan. Halstan ropar med hänryckning, omfamnar Erik. Några krigare synes i skogsbrynet. Erik, Halstan

Scene 2
Adalbert med en tropp [sic] Krigare. Några af troppen gå åter in i skogen. De öfriga jemte Adalbert stadna qvar [sic]. Adalbert, Krigare

Scene 3
Halstan kommer ur grottan i eremit drägt [sic], med capouchongen [sic] öfver hufvudet. Adalbert drar sig tillbaka med de sina, och [talar] till dem.
No. 9. March-intermezzo (attacca): Tempo di marcia moderato E minor 4/4 (C)
Halstan på avant-scenen, à part [sic]. Vid slutet av [hans recitativ] ankommer en Ryttare och rapporterar att Björn stiger i land. Adalbert och hans folk uttrycka häpnad. [Wind instruments are heard at a distance from off-stage] på afstånd utom scenen. Alla lyssna. Två eller tre af Adalberts soldater springa upp på klippan och se sig om. Adalbert hastigt inkommande [ropar] till Halstan: 'Skynda, följ mig!' Båda af till höger, skymningen tilltager, och månan [sic] går opp. De förre, Halstan, [En Ryttare]

Scene 4
Ett skepp ankommer, Björn är därpå och stiger först i land, följd av dem som befinna sig på samma fartyg. I mon [sic] af landstigningen från de öfriga fartygen, hvilka ej synas, fylles theatern af Björns folk. Under denna scen tilltager skymningen mer och mer. Några eldar upptändas. Folket lägrar sig. Björns sventjenare [sic] bereder, på en klippa framom en grotta till vänster [venster], hans bädd, bestående af en vild-djurs [sic] hud. Björn sätter sig på klippan, vändande sig mot grottan, drar svärdet och går några steg närmare. Halstan drager sig tillbaka och försvinner. Björn rusar mot Halstan, som med Erik på armen, båda utan förklädnad, träder fram två steg ur grottan. Björn stannar stum och orörlig. Halstan lägger Erik i hans armar. Barderne [sic] deltaga i Björns förvåning och glädje. Alla gå fram på avant-scenen. Krigarne märka ej något, utan ligga stilla vid sina eldar. [Björn visar] ädel stolthet. Björn ger tecken. Stridshorn från flera håll mana hans krigare opp från hvilan. Några höfdingar framkomma och emottaga hans befallningar, som de gå att verkställa under [det kommande] recit. Halstan har under tiden lagt Erik på Björns bädd. [Björn riktar sig] till sitt folk, som nu hunnit uppställas. Härförarne framkomma och omgifva Björn. [De slår] på sköldarne. Björn och hans Krigare, [Halstan]

Scenes 5-7
Halstan, Björn, senare Sventjenaren, Pepin

Scene 8
Hulda (ensam)

Scene 9
På andra sidan af floden framkommer ur skyn, såsom i en trollspegel, Upsala [sic] Tempel, der Ragnar, med Gudarnes präster och Svea folk, anställt ett offer. Chor i trollspegeln, med sagta ljud men hörbart och utan repetition. Björn liksom hastande efter de framtrollade gestalterna. Han ger tecken till upbrott [sic]. Under det hären upställes, nedgår Rideaun. [sic] Björn (ensam), Chor i trollspegeln
End of Act Two. [Not composed.]


Act III
Theatern föreställer Pepins tält utanför Rouen. Tältet är slutet i fonden, och ingången från ena sidan. Det dagas. En lampa brinner ännu.

Scene 1
Bertha sitter ensam. Bertha

[The remainder of Act III is not composed]


Work comment

The opera was composed for the coronation of King Karl XIV Johan in 1818, but was not completed, and the divertissement ‘Balder’ was performed instead. (For further information see the entry for that work.)


Libretto/text

Act I

Scene 1

No. 1: Svara oss, Halstan! Hvilken lott är oss ärnad [sic]? (Chorus of warriors)

No. 2. Recitative: I veten, Svear, att vår Konung Ragnar (Halstan)

No. 3. Arioso: Northumberland. Så minnens hvad I svurit på Edra sköldar och vid Edra Gudar (Halstan)

No. 4. Recitative: Men Hulda nalkas: Hennes spådomskonst må daga för er blick (Halstan)

 

Scene 2 (attacca)

No. 5: Hulda, hvad skådar du, ödets tolk? /.../ Öfver fädrens högar som isbark det snögar [sic] /.../ En drottning du lofvar; du rikt oss begåfvar (Hulda, Halstan, Chorus of warriors)

No. 6A. Recitative: Långt säkrare än alla Gudasvar, min aning säger mig: Björn kan ej dröja (Halstan)

 

Scene 3 (attacca)

No. 6B: Gudar! Om er man diktat (Berta. Scena [sic])

 

Scene 4

No. 7. Recitative: Sänd från Rouen, af Frankenlands momark [sic], en härold anlänt /.../ Halstan, dig egnar [sic] det att svara /.../ Jag fruktar dem som föra skänker (En krigare, Bertha, Halstan)

No. 8. Trio: O! Hjelte, skynda dig tillbaka till denna öfvergifvna strand! (Bertha, Erik, Halstan)

 

Scene 5

No. 9A: Min Konung hälsar Er, I Nordmän genom mig /.../ Om redligt uppsåt leder er, välkomne till fordna fiender, till nya vänner (Härolden, Bertha)
No. 9B: Tag fredens offerskänker af oss med välbehag emot. Må våra ädla gäster af nöjet hållas qvar [sic] en stund (De franske, De nordiske)

No. 10. Chorus in battle: Straffom de trolösa! Hämnom vårt nederlag! (Nordmännen, Fransmännen)

 

Scene 6 (attacca)

No. 11. Recitative: Hvad svek! O harm! Men jag, jag vågar bäfva? (Bertha and the Chorus of Shield Maidens)
Välan! O Björn, din maka, kanhända dödens brud, står färdig. /.../ Till striden, till striden! (Bertha, Chorus of Shield maidens)
Han vare din! O! att den arm har domnat, som fordom pröfvades i bardalekar (Halstan)
Och hvart? För du mig till min stora faders möte? (Erik)

 

Scene 7 (attacca)

No. 12A. Batalj [instrumental]

No. 12B. Recitative: Förföljen fienden. Och I, bevaken borgen! (Bertha)

No. 13 (attacca): Striden, Svear, striden! (Hulda)

 

[Where Scene 7 transitions to Scene 8 is not clear from Tegen's copy]

 

Scene 9 (attacca)

No. 14. Recitative: Allt är förloradt, och vår styrka skingrad (En Nordisk Krigare)
I Kämpar! Må vågen bryta sig mot denna klippa (Bertha)

 

Scene 10

No. 15. Recitative: Man hört i dalen vapenklang, Prinsessa (En Sköldmö)
Så många sammansvurna mot en qvinna! (Bertha)

No. 16. Aria and Chorus: Bråddjupet öppnas, fallet är nära (Bertha)
Bråddjupet öppnas (Sköldmör), fallet är nära (Nordiske Krigare på borgen)

 

Scene 11

No. 17. Combat [instrumental]

No. 18. Chorus of Warriors: Borgen är vår! Borgen är vår! (Franske och Kejserlige Soldater)
Hoppet förgår och vapenlyckan sviker (Nordiske Krigare)

No. 19. Recitative: Gud! Bertha! O! min syster! (Pepin)
Hvilken likhet! Jag ägt en bror med dessa anletsdragen (Bertha)

No. 20. Chorus no. 18 da capo

 

Act II

Scene 1

No. 1. Recitative: Tömd är min sista kraft, men ej förslösad (Halstan)
Min mor! Hvar är min mor? (Erik)

No. 2. Duo: Kom, kom, kom lekande vestan att vagga, på lydiga böljor till stranden (Erik, Halstan)

No. 3. Recitative: En tropp af krigsmän smyger fram ur skogen (Erik)

 

Scene 2 (attacca)

No. 4. Chorus: Låt oss här hans ankomst bida (Adalbert, Chorus of Warriors)

No. 5. Recitative: Ett ögonblick och Björn skall landa (Adalbert)

 

Scene 3

No. 6. Recitative: Men denna grotta genomsöken henne (Adalbert)
Hvem tränger, väpnad, i min stilla boning? (Halstan)

No. 7. Arioso (attacca): När de förlängda skuggorna försvinna (Adalbert)

No. 8. Recitative: Björn, i fredlig slummer, glömmer faran (Adalbert)
Jag ryser! Men ... I ären få och svage (Halstan)

No. 9. March-intermezzo [instrumental] (attacca)

No. 10. Recitative (attacca): Jag tryckes ned som när en åsktyngd luft (Adalbert)

No. 11. Recitative - arioso (attacca): Var du mig välsignad, dyrbara lemning (Halstan)

No. 12. Chorus: Af triumfer kända vidt kring land och våg (Chorus of Björn's Warriors)

No. 13. Recitative: Björn kommer och Halstan får ej störta i hans armar! (Halstan)

 

Scene 4 (attacca)

No. 14. Choir: Björn är all vår heder, Björn vår skyddsgud är (Choir of Björn's Warriors; under landstigningen)

No. 15. Recitative: Om lyckan följt mig under nya krigsvärf (Björn)

No. 16: Orubblig har min fana stått (Björn)
Björn vår skyddsgud är; hvarthän Björn oss leder, säkert det till äran bär (Björn's Warriors)

No. 17. Recitative: Snart natten bryter in. Vid lägereldar, går, kämpar, hvilen (Björn)

No. 18A [not composed]: (Erpur, Ovald, senare Halstan)
No. 18B: Recitative: Se, där bildas en gestalt i månans [sic] skimmer /.../ Himmel! Erik! min son! /.../ Men ock af Svear! (Björn)
Min far! (Erik)
Väck dina krigsmän; den skog som hyser dig är dödars boning (Halstan)

No. 19A: Ännu i dessa nejder er vänta större fejder (Björn)
Vid dån af segervagnar kring Söderns fega jord (Chorus of Warriors)

 

Scenes 5-7

No. 19B [not composed]: (Halstan, Björn, Sventjenaren, Pepin)

 

Scene 8

No. 19C [not composed]: (Hulda)

 

Scene 9

No 19D [not composed]: För Nordens skull jag slites då från Norden! (Björn)

No. 20. Marche till Templet: Oden och Thor och alla Himlamagter! [sic] (Choir in the magic mirror)
Upsala tempel! Ha! Jag återkallas! (Björn talar)

 

Act III

Scene 1

No. 1A. Recitative [not composed]: Björn, du är här - och ej i Berthas armar! (Bertha)
No. 1B. Romance: Han tändes, den nyburna dagen, men intet ljus för mig går opp! (Bertha)

[The rest of Act III is not composed.]