Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Sångprogrammet. Valda Sånger med Piano af de förnämste Tonsättare. 3dje häftet. No 10. Salongen och skogen [The song programme. Chosen Songs with Piano, by Premier Composers. 3rd Book. No. 10. The salon and the forest]

Print
  • Year of composition: Uncertain (the song was published in 1839)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: (Erik Gustaf Geijer)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Lundquist, Kongl. Hof-Musikhandlare, Abr. L. 2676
(Sånger vid piano af E. G. Geijer, Häft. II [Songs at the piano by E. G. Geijer, Book II], Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 4436)

Description of work

Andantino G minor 6/8


Libretto/text

[1.] Stojande verld! du mig plågar.
Hvar finnes stillhet? dit vill jag vandra

[2.] Hellre i skogen jag vankar.
Aftonens flägt genom kronorna susar